ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2019.04.25.

 

1. Általános rész

1.1. Alapfogalmak

Szolgáltató

BIT-Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1202 Budapest, Losonc u. 22., postacím: 2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3., cégjegyzék szám: 01-09-076831).

Ügyfélszolgálat email: support@web-set.hu, telefon: 06-1-436-1010, 06-20-919-6220

Weblap

A szolgáltató által üzemeltetett saját weboldalak (pl. https://www.sikervitamin.hu, https://www.oroszlanfalka.hu), melyeken keresztül termékek vagy szolgáltatások vásárolhatók.

Előfizető, Vásárló

Az a természetes vagy jogi személy, aki a weblapon az online Szolgáltatást igénybe veszi vagy terméket vásárol.

Termék

A weblapon elérhető, megvásárolható fizikai termék.

Szolgáltatás

A weblapon tagsági rendszeren keresztül elérhető oktatási rendszer, amely külön szoftver nélkül használható az interneten vagy Szolgáltató valamely Termékének megvásárlása amely az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött jogviszony tárgya (webes online szolgáltatás, termékeladás). Ezen szolgáltatást a Szolgáltató előfizetési díj fizetése ellenében biztosítja. Az adott tagsági csoporthoz tartozó konkrét szolgáltatási tartalmakat az aktuálisan érvényes termékleírások tartalmazzák.

Előfizetői Szerződés

Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a Szolgáltatás megrendelésével és kifizetésével jön létre.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja és tárgya

1.2.1. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

1.2.2. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

1.2.3. Az Előfizetőnek az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat az előfizetői jogviszony létrejöttekor a tagsági csoport megrendelésekor a megfelelő mező (checkbox) kitöltésével kell elfogadnia. Az Általános Szerződési Feltételek Előfizető által történő elfogadása a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony hatálybalépésének előfeltétele. Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató – a szolgáltatás tárgyában, vagy körülményeiben – bekövetkezett jelentős változás(ok) miatt, időről időre egészben vagy részben  módosíthatja. A módosítást a Szolgáltató jelen weblapon közzéteszi. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételben megadott időben lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. 

2. A SZOLGÁLTATÁS – AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA

A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek szerint.

2.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató kizárólag saját weblapján nyújtja a Szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb anyagok a Szolgáltató szerverén találhatóak.

2.2. A Szolgáltatás időbeli hatálya – Az előfizetői jogviszony létrejötte és módosítása

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjától kezdődően a megrendelés tárgyát képező időszakra vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére. Az Előfizető ugyanezen időponttól számítva a megrendelés tárgyát képező időszakra igénybe veszi a Szolgáltatást. Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltatást online megrendeli, kifizeti, melynek eredményeképpen a Szolgáltató adminisztrációs belépési pontot biztosít az Előfizető részére. Ezen belépési ponton keresztül az Előfizető a saját oktatási tartalmait tudja kezelni. A Szolgáltató a weblapján keresztül a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást. Termék vásárlása esetén Szolgáltató a Vásárlóval egyeztetett módon és adott esetben külön szállítási, postázása költség fejében juttatja el a megrendelt terméket.

2.3. A Szolgáltatás minősége

A Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett és biztosítja az általa működtetett weblap és szoftver-rendszer megfelelő fejlesztését, üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását. A Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló webszervert a magyarországi internetes gerinchálózat közvetlen közelébe, de minimum 100 Mb/s sávszélességű helyre telepíti. Szolgáltató vállalja továbbá a webszerver minimum 96%-os rendelkezésre állását.

2.4. Rendszeres karbantartás

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás megfelelő minőségének fenntartása érdekében webszerverén, illetőleg az adatbázisban heti rendszerességgel karbantartást végezzen. Ezen időszak alatt előfordulhat, hogy sem az adminisztrációs felület, sem webes tartalom megjelenítés nem működik. 

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért

3.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén – a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül – megfelelően javítja.

3.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek az Előfizető érdekkörében, vagy az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételek Előfizető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

3.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás esetleges nem megfelelő minőségéből eredő, illetve az általa működtetett weblap-rendszer esetleges meghibásodásával, működésében bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett kapcsolódó és közvetett károkért nem vállal felelősséget.

3.2. Előfizetői azonosítás biztosítása

3.2.1. A Szolgáltató az Előfizető azonosítására szolgáló, az oktatási rendszer adminisztrációs belépési ponton használandó belépési nevet és jelszót bocsát az Előfizető rendelkezésre.

3.3. Tájékoztatás

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során az Előfizetővel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.

3.4. Ügyfélszolgálat

3.4.1. A Szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetőleg az Előfizetők megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával, a számlázással kapcsolatos kérdések megválaszolása, információk rendelkezésre bocsátása, a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibák bejelentése valamint a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében a Szolgáltató munkaidőben telefonos, valamint webes és e-mail ügyfélszolgálatot működtet.

3.4.2. Az Előfizető a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felszólalásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál terjesztheti elő telefonon, e-mail-ban vagy írásban. A Szolgáltató a felszólalásokat minden esetben kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt tájékoztatja.

3.5. Személyes adatok védelme

3.5.1. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója elérhető ezen a linken.

3.5.2. A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az Előfizető az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.

3.5.3. Az előfizetői jelszót a Szolgáltató üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó az Előfizetőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az előfizetői jelszót az Előfizető köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért kizárólag az Előfizető felel.

4. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Díjfizetés

4.1.1. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri előfizetési díjat köteles megfizetni, amely előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának.

4.1.2. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért az Előfizetői Szerződést megkötő Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybe vevőjétől.

4.1.3. A Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig abban az esetben, ha az Előfizető a számlában szereplő fizetési határidőt elmulasztja. Túlszámlázás és tévesen beszedett összeg visszafizetése esetén az Előfizetőt az előbbi esettel megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

4.2. Adatszolgáltatás

4.2.1. Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs.

4.2.2. Az Előfizető adataiban bekövetkezett változást -a számlázással és a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat- köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott Előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.

4.3. Változás az Előfizető személyében

4.3.1. Az Előfizető nem jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni.

4.3.2. Magánszemély Előfizető halála esetén, az örökös ezen minőségének hitelt érdemlő okirattal történő igazolásakor a Szolgáltatónál haladéktalanul bejelentést tenni köteles. Jogi személy jogutóddal történő megszűnése esetén a bejelentési kötelezettség a jogutódlás bírósági regisztrálását követően szintén azonnali. A Szolgáltató az örökös illetve jogutód kérésére az Előfizetői Szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös) illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja.

4.4. Együttműködés és tájékoztatás

4.4.1. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

4.4.2. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

4.4.3. A Előfizető és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. Hasonlóan a Szolgáltató és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni az Előfizetőt, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

4.4.4. Az Előfizető – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.

4.5. Egyéb kötelezettségek

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni. 

5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE

5.1. Szünetel a Szolgáltatás, ha az Előfizetői Szerződés teljesítése a Szolgáltató részéről átmenetileg akadályba ütközik. Ebben az esetben a Szolgáltatás szünetelésének időtartamára az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

5.2. A rendszeres karbantartás miatti 2.5. pontban leírt üzemszünet nem jelenti a Szolgáltatás szünetelését. 

6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg.

6.2. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést az eredménytelen felszólítás elteltétől számított 15 nap múltán 5 napos határidővel felmondani, a Szolgáltatást megszüntetni, és a tartozás behajtásához szükséges lépéseket megtenni.

6.3. Az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.

6.4. Az Előfizetői Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a korábbi jogviszonyra vonatkozó díjak fizetésének kötelezettsége nem szűnik meg.

6.5. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt tagsági csoportra érvényes együttműködést követően azt írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni.

6.6. Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld az Előfizető részére.

6.7. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az Előfizetővel kölcsönösen vállalt tagsági csoportra érvényes együttműködést követően bármikor felmondhatja. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja a felmondás Előfizetőhöz való megérkezését követő hónap első napja. 

7. Vegyes és Záró Rendelkezések

7.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alvállalkozó bevonását is igénybe veheti a szolgáltatás biztosítása érdekében. A közvetített szolgáltatás tényét Szolgáltató a számláján feltünteti.

7.2. A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

7.3. A Szolgáltató és az Előfizető a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.